user_mobilelogo

Een stukje geschiedenis van de Chr. Gem. Zangvereniging “Crescendo”

Op 14 november 1931 komen enkele personen bijeen om een zangvereniging op te richten me als doel de gemeentezang tijdens de eredienst te ondersteunen.
De daarop volgende zondag wordt vanaf de kansel een oproep gedaan om de zangvereniging te bezoeken.
De eerste repetitieavond wordt gehouden op 20 november in een lokaal van de Ger. Gemeente-school aan de Doelweg, waar zich die avond 37 vrouwelijke en 25 mannelijke leden aanmelden.

Dhr. Manteau uit St. Annaland, die daar ter plaatse ook dirigent is, wordt benoemd als “directeur” (zoals de dirigent toen werd genoemd). 
Van het lokaal mag gebruik worden gemaakt tegen een vergoeding voor “vuur en licht”. De contributie wordt vastgesteld op 7 cent per avond.
De eerste uitvoering, waaraan tevens medewerking werd verleend door de koren uit St. Annaland en ’s Gravenpolder, wordt gehouden op 2e paasdag 1932 in de toenmalige kerk van de Ger. Gemeente aan de Kruittoren.

In 1933 komt dhr. Manteau te overlijden en wordt dhr. de Korte “directeur”. In het 5e jaarverslag wordt melding gedaan van grote financiële zorgen. De secretaris/penningmeester heeft voorlopig de dirigent uit eigen zak betaald.
In deze crisisjaren blijven de leden regelmatig van een repetitie weg omdat ze de 7 cent voor de contributie niet kunnen missen.

Door de oplopende spanningen in het wereldgebeuren worden de repetities gestaakt en wordt het koor van voorjaar ’39 tot oktober ’39 op non-actief gesteld. In februari 1940 vordert het leger de school en kan men opnieuw niet bijeenkomen. Dit duurt ditmaal tot maart 1942 en wanneer de vereniging dan in de kerk weer bijeen komt bedankt dhr. de Korte als dirigent. In deze functie wordt dhr. C. Burger benoemd. Pas in 1943, wanneer er voor een goede verduisteringsmogelijkheid is gezorgd, vergadert men weer in de school.

De eerste uitvoering na de oorlog vindt plaats op 1 februari 1946. In april 1947 treedt de vereniging toe tot de pas opgerichte Ring Zeeland, van de Bond van Zangverenigingen Ger. Gemeente, en werkt op 7 juni mee aan de eerste zanguitvoering in dit regionaal verband.
Op 16 december 1947 wordt het Landelijk Verband opgericht. Dirigent Burger, die vanaf het eerste uur hierbij betrokken is, wordt in het Hoofdbestuur gekozen.


Een eind verder in de tijd: 1968.

Een busreis wordt georganiseerd naar België. Er worden bezoeken gebracht aan Namen en Dinant en op de terugreis, na een diner in Antwerpen wordt gezongen bij de evangelisatiepost te Merksem.

December 1969 verschijnt het koor voor de eerste maal in zangtenue.
In 1970 wordt met verscheidene koren t.b.v. de Zending een plaat opgenomen in de Ned. Herv. Kerk te Oud-Beijerland met Frans van Tilburg als organist.
Op de bestuursvergadering van 15 oktober 1980 word besloten het 50-jarig jubileum in 1981 op gedenkwaardige wijze te vieren. Ter gelegenheid hiervan zal een jubileumkoor gevormd worden van oud-leden boven de 50 jaar en een plaatopname van het huidige koor.
De opname voor de l.p. vindt plaats op 16 en 17 februari 1981 in de Ned. Herv. Kerk van Tholen o.l.v. Johan Melse, m.m.v. Bram Beekman (orgel) en Johan v.d. Jagt (dwarsfluit).
Op de jubileumavond 11 april 1981 wordt de l.p. “’k Zal gedenken…” voor het eerst gepresenteerd.
Deze avond staat door de medewerkende koren (Jubileumkoor van oud-leden, het jubilerende koor “Crescendo”, Jeugdkoor: Jubilate Deo”) in het teken van verleden, heden en toekomst.
Tijdens een zangavond op 13 maart 1982 wordt de opbrengst van de plaat bekend gemaakt en door de voorzitter symbolisch overhandigt aan ds. P. Blok, voorzitter van het Deputaatschap voor de Uitwendige Zending.

Uiteraard liggen tussen de vermelde data met wetenswaardigheden en heden vele zangavonden, mooie en minder mooie avonden. Dat het al die jaren zo mag zijn geweest: zingen tot Gods eer (Soli Deo Gloria), ootmoedig ziende op Psalm 63 : 8: “Want Gij zijt mij een hulp geweest; en in de schaduw van Uw vleugelen zal ik vrolijk zingen”.
Pas dan is er plaats voor oprechte dankbaarheid en een toekomstverwachting in vertrouwen.


Vervolg van de geschiedenis

Op 1 juli 1985 wordt Piet Bout benoemd als dirigent.

Ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum in 1991 wordt er een CD opgenomen met als titel “Prijst Zijn Naam”. Deze opname vindt plaats in het kerkje “de Ark”, van ziekenhuis “Vrederust”, te Halsteren. Het gemengdkoor zingt o.l.v. Piet Bout en Paul Heijboer is organist. De opbrengst van deze CD is opnieuw bestemd voor de zending en met name voor het drukken van psalmen en op muziek gezette Bijbelgedeelten in de Izi-taal.
Tijdens een zendingsavond op 26 november 1992 wordt, in de kerk aan de Hoogaarsstraat, symbolisch de opbrengst overhandigd aan Ds. J.J. Eckeveld uit Zeist, die bij  de zending secretaris is voor Nigeria.

1 juli 1991 is Piet Bout gestopt als dirigent en heeft Paul Heijboer dit overgenomen, welke functie hij tot op heden nog steeds vervuld.

Op Koninginnedag 30 april 1996 waren we als een koorgroep van ca. 240 zangers bijeen aan de Oostsingel te St. Maartensdijk. M.m.v. muziekvereniging “Concordia” en o.l.v. Paul Heijboer hebben wij onze toenmailge koningin, die een bezoek bracht aan St. Maartensdijk, met een potpouri van Vaderlandse liederen, toegezongen.

In 2002 heeft er o.l.v. Paul Heijboer en organist Jan Wisse een CD-opname plaatsgevonden in de N.H. kerk in Tholen. De CD kreeg de titel  “In psalmen U gewijd”. Op deze CD worden dan ook alleen psalmen, in allerlei bewerkingen gezongen.

Verder zijn er in samenwerking met andere koren, waarvan Paul ook dirigent is, of inmiddels was, nog de volgende 2 CD’s opgenomen: Kerstcd: “In Efratha’s velden” en de paascd: “Ick wil mij gaen vertroosten”.

Toen de bouwplannen voor de nieuwe kerk meer vorm kregen is vanuit de Thoolse koren een CD opgenomen met als titel “Sion loof met dankb’re stem”.

Vanaf begin 2006 is het nieuwe logo geïntroduceerd.
Het koor is op de jubileumavond, welke gehouden is op 18 november 2006 in de “Rehobothkerk” aan de Ds. G.H. Kerstenstraat 2 te Tholen, geheel in nieuwe koorkleding verschenen. 
En eveneens op deze avond is deze CD gepresenteerd.
Wij hopen dat de woorden van de titel van deze CD:  “Hoe lief’lijk zijn mij Uw huis en tempelzangen” voor ons als zangers en hoorders een wekelijks uitzien mag zijn om op te mogen gaan naar de zondagse kerkdiensten, zoals werd gezongen bij het opgaan naar Jeruzalem: “Kom ga met ons”

Behorend bij deze tekst is een foto van onze kerktoren tegen een blauwe lucht op het boeklet afgedrukt, als een vingerwijzing omhoog naar de hemel, vanwaar wij onze hulp mogen verwachten.
De toren ook als eenheid met en verwijzing naar de kerk, het huis Gods, waar wij wekelijks onze psalmen mogen aanheffen. Hem alleen de eer voor dit 75-jarig jubileum.